ค้อนบด

img-article img-article

การปรบัปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินค้ากราโนล่าธัญพืชผสม …

Motion and Time tectnique has been used for this study to focus in case study of Nerishtect Company Limited. Initially, using Process Chart to analyse, the study reveals that time of production has taken too long and left plenty of wastes. Inapplicable process was the found. Moreover, researcher has analysed the origin of problems from Cause ...

img-article img-article

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต …

1 สารบัญตาราง ตารางที่ หน้า 3.1 ตัวอย่างกระบวนการในการผลิตน ้าดื่ม 1.8 ลิตร 31 4.1 41แสดงแผนภูมิของกระบวนการไหล (Flow Process Chart) ก่อนปรับปรุง 4.2 แสดงจุดที่ท าให้ ...

img-article img-article

การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน…

การวิเคราะห์การท างานโดยการใช้แผนภูมิกระบวนการไหล แล้วใช้เทคนิค smed เพื่อเปลี่ยนกิจกรรมภายใน ... กรณีศึกษานี้ได้ท าการศึกษา ...

img-article img-article

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพาเลทไม้ …

ศึกษากระบวนการผลิตพาเลทไม้. ในการศึกษากระบวนการผลิตพาเลทไม้ของบริษัท บูรณาพากรุ๊ป จํากัด ผู้วิจัยได้ทําการสอบถามข้อมูลจาก

img-article img-article

PMO15-1

โรงสีแล้ว พบว่า การแกไขท้ี่กระบวนการข ัดขาวส ่งผลให ้การแตกห ักลดลงมากท ี่สุด 10% รองลงมา คือ ที่กระบวนการ

img-article img-article

บทที่ 8 …

205 3. ขั้นการพัฒนา (Development Phase) ขั้นตอนการพัฒนาคือขั้นที่ผู ออกแบบสร างส วนต างๆ ที่ได ออกแบบไว ในขั้นของ

img-article img-article

INCREASING EFFICIENCY IN PRODUCTION BY APPLYING …

ง Independent Study Title Increasing Efficiency in Production by Applying Lean Production: Case Study of Product IQinvision (Tomahawk) Production Line Name-Surname Mr. Komwit Meechitsom Major Subject Business Engineering Management Independent Study Advisor Assistant Professor Dr. Daranee Pimchangthong Academic Year 2011 ABSTRACT

img-article img-article

เปิดเผยปี 2024

5 วิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. 1/ ไคเซ็น. 2/ การผลิตแบบลีน. 3/ รุ่น DMAIC. 4/ ทฤษฎีข้อจำกัด. 5/ โฮชิน คันริ. 8 เครื่องมือสำคัญสำหรับการ ...