ค้อนบด

img-article img-article

'เศรษฐา' แถลงยิบ ปรับเงื่อนไขแจกเงิน 'ดิจิทัลวอลเล็ต' เริ่ม …

"เศรษฐา" แถลงยิบเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ต ปรับใหม่ผู้ได้สิทธิ์ แจก 50 ล้านคน ต้องมีเงินเดือนน้อยกว่า 7 หมื่น เงินฝากไม่เกิน 5 แสน เริ่ม พ.ค. 67 ใช้ใน ...

img-article img-article

หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม

รัฐบาลท้องถิ่นจะถือว่าอยู่ในกลุ่มสถาบันที่เป็นผู้ถือเงิน 2.3 บุคคลหรือสถาบันที่ถือว่าเป็นผู้ถือเงิน (Money holders) ประกอบด้วย

img-article img-article

เงินฝาก

เงินฝาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ไม่ว่าจะฝากจัดเต็มหรือฝากรับความคุ้มครอง ฝากแบบไหนก็ตอบโจทย์ได้ทุกความ ...

img-article img-article

"สรรเพชญ" ซัด รัฐบาล จงใจ แต่งตัวเลขเงินนอกงบฯ 67 ให้ดูดี …

"สรรเพชญ" สส.ปชป.อัด รัฐบาล จงใจทำผิดกฎหมาย วินัยการเงินการคลัง อ้าง ตกแต่งตัวเลขเงินนอกงบประมาณให้ดูดี โดยทำงบเกินดุล เกือบ 3 แสนล้าน ...

img-article img-article

การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในประเทศไทย: …

บทนำ. ประเทศไทยมีนโยบายจัดสวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแบบถ้วนหน้าในสมัยรัฐบาลที่มีนาย ...

img-article img-article

แผนผังการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาพรวม) Download ...

img-article img-article

มท.ออกระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ ของ อปท.

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ ...

img-article img-article

คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่อง …

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้ ... ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ...

img-article img-article

ว 7272 หลักพิจารณาการใช้เงินสะสม ️...

.....ตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว.7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

img-article img-article

ธนาคารแห่งประเทศไทย | Bank of Thailand

13,842,038. 13,855,019. ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. หมายเหตุ: 1/ ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมสาขาที่อยู่ในต่างประเทศ ...

img-article img-article

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย. ทำไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้จึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจำ

img-article img-article

เปิดบัญชีเงินฝากกับออมสิน เพื่อผลตอบแทนและใช้จ่ายใน…

บัญชีเงินฝากไว้ใช้จ่ายทั่วไป จะฝาก โอน ถอนก็สะดวกคล่องตัว. เงินฝากประจำ. เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองใน ...

img-article img-article

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน …

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ ...

img-article img-article

SDG Insights | เพดานหนี้

ใครเป็นเจ้าหนี้รัฐบาล ; โครงสร้างรายรับภาครัฐ (ที่จะต้องนำไปจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นในอนาคต) มาจากแหล่งใดเป็นสำคัญ และ

img-article img-article

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน …

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566