ค้อนบด

img-article img-article

การกลึงตัดและการกลึงร่อง

อตราปอนงาน, f n การเคลอนทของเครองมอในทศทางแกน X และ Z เรยกวา อตราปอนงาน (f n) หรอ f nx /f nz สำหรบการปอนเครองมอเขาไปยงศนยกลางของชนงาน (f nx) จำนวนรอบการหมนตอ ...

img-article img-article

การกลึงนอก

การกลึงนอก. การกลงนอกเปนการตดเฉอนเสนผานศนยกลางดานนอกของชนงาน เนองจากการกลงนอกเปนกระบวนการทำงานหนงทไดรบความนยมมากทสด ...

img-article img-article

9.สัญญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ

ในกรณีที่มีที่เขียนภาพไม่เพียงพอหรือมีเวลาการเขียนจำกัด ก็สามารถเขียนแบบให้เกลียวนอกหรือเกลียวในเพียงครึ่งเดียวก็ได้ ดังภาพที่ 9.7 (ก) และ 9 ...

img-article img-article

Machining คือ?

Machining คือ กระบวนตัดเฉือนหรือสกัดเนื้อวัสดุออกให้ได้รูปร่างและขนาดที่ต้องการ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กลึง กัด ตัด เจียระไน ไส ...

img-article img-article

การเจียระไน

Shallow cut หมายถึง เพชรที่ได้รับการเจียระไน ที่บางหรือตื้นเกินไป ทำให้แสงที่ส่องลงไป แล้วสะท้อนออกไปทางด้านล่างของเพชร จึง ...

img-article img-article

การคว้าน

การคว้าน. การคว้านหยาบ. การคว้านเก็บผิวละเอียด. วิธีการคว้าน. การแก้ปัญหา. การควานเปนกระบวนการตดเฉอนทใชสำหรบขยายหรอปรบปรงค ...

img-article img-article

[PDF] การศึกษาสมบัติเชิงกลและความสามารถในการเจียระไน…

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติของวัสดุ และความสามารถในการเจียระไนของวัสดุผสมอะลูมินา-ไทเทเนียมคาร์ไบด์ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นส่วนรองรับใน ...

img-article img-article

เกลียว (Thread) …

1.2 เกลียวเมตริก iso คือเกลียวที่มีมุมรวมยอดเกลียว 60 องศาเป็นเกลียวสามเหลี่ยมที่เป็นมาตรฐานสากลของระบบเมตริกสูตรในการคำนวณแตกต่างจากเกลียว ...

img-article img-article

เม็ดมีด สำหรับการกลึงเหล็กกล้า ต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง

เม็ดมีด Sumitomo เกรด AC8025P เหมาะสำหรับงานกัดทั่วไป ด้วยเทคโนโลยี ABSOTECH ที่มีการปรับปรุงพื้นผิวเม็ดมีดให้มีความเรียบเป็นพิเศษ จึง ...

img-article img-article

งานกลึง คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรในการผลิต

ในโลกของอุตสาหกรรมการผลิต งานกลึง (Turning Process) ถือเป็นกระบวนการที่พบได้เห็นได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ ...

img-article img-article

3. สัญลักษณ์งานเชื่อม

5. สัญลักษณ์เสริมสาหรับการเชื่อมในสนาม การเชื่อมรอบและการเช่ือมรอบในสนาม จะเขียนไว้ตรงจุดตัด ระหว่างเสน้ หลักและเส้นชี้ 6.

img-article img-article

วิธีการกลึงวัสดุประเภทต่างๆ

การแบงประเภทวสด: N1.2. ควรใชเมดมดทมมมบวกรปทรงพนฐานและคมตดทมความคมเสมอ เกรดเพชรโพลครสตลลนและเกรดไมเคลอบผวคอตวเลอกแรก. ควรใ ...

img-article img-article

การกลึงทั่วไป

สูตรคำนวณและความหมายสำหรับงานกลึงทั่วไป. คนหาเครองมอตดทเหมาะสำหรบงานของคณโดยเฉพาะและ. ดคาการตดทแนะนำไดทนท. ไปท CoroPlus® ToolGuide ...

img-article img-article

7 รูปแบบการเจียระไนพลอย

ลูกปัดเจียระไน หรือแบบ Faceted Bead. ลูกปัดมีรูปทรงกลมและมีรูที่เจาะผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลม ลูกปัดมักได้รับการเจียระไนแบบ ...

img-article img-article

เรื่องน่ารู้การเจียระไนเพชร รูปทรงที่นิยม การเจียระไน…

1. การเตรียมวัตถุดิบ และประเมินคุณภาพเพชร. ขั้นตอนแรกในการเจียระไนเพชร คือ การเตรียมเพชรดิบที่มีรูปทรง Octahedron ซึ่งเป็นรูปทรง ...

img-article img-article

รายวิชาหลักการและเทคนิคงานเครื่องมือกล 1

การไส (planing work) คือ การตัดแต่งหรือแปรรูปชิ้นงานให้เป็นรูปร่าง และรูปทรงตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดชิ้นงาน การทำผิวให้ราบเรียบ การไส ...

img-article img-article

คู่มือเพื่อการเลือกน้ำยาหล่อเย็นตัดกลึงชนิดผสมน้ำอย…

1. ทำความเข้าใจกับน้ำยาหล่อเย็นตัดกลึงชนิดผสมน้ำ. น้ำยาหล่อเย็นตัดกลึงชนิดผสมน้ำ หรือที่เรียกว่าน้ำมันที่ละลายน้ำได้หรือเป็นอิมัลชัน ...

img-article img-article

รายวิชาหลักการและเทคนิคงานเครื่องมือกล 1

11. หมุนแท่นเลื่อนขวางป้อนมีดกลึงโดยให้สเกลบนปลอกหมุนวัดอยู่ที่ตำแหน่ หมายเลขศูนย์ (0) จากนั้นป้อนตัดลึกในการกลึงเกลียวประมาณ 0.05 มิลลิเมตร

img-article img-article

4.5การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมเครื่องมือ …

4.5การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมเครื่องมือ. 1. มีดกลึง (Cutting Tool) เป็นเครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานมีรูป ...

img-article img-article

ความหยาบผิว (Roughness) คืออะไร

การวัดความหยาบผิวของชิ้นงานนั้น มีมากมายหลายค่าให้เลือกใช้ เช่น Rp, Rt, Ra, Rv, Rc, Rq, Rz,, RSm,Rsk และอื่น ๆ อีกมากมายวันนี้ทาง MiSUMi จะอธิบาย ...

img-article img-article

การกัด

สูตรคำนวณและความหมายสำหรับงานกัด. คนหาเครองมอตดทเหมาะสำหรบงานของคณโดยเฉพาะและ. ดคาการตดทแนะนำไดทนท. ไปท CoroPlus® ToolGuide. เนอหาใน ...

img-article img-article

หน่วยที่ 2 หลักการท …

7 รูปที่ 2.4 แสดงระบบควบคุมแบบเปิด (ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559) 2. ระบบควบคุมแบบปิด (Close Loop Control System) ระบบการควบคุมแบบนี้ได้มีการเพิ่ม

img-article img-article

มาตรฐาน-การสร้างเกลียว และเทคนิคการเขียนเกลียวแบบต่างๆ

เทคนิคการเขียนเกลียวแบบที่สองที่จะกล่าวถึงก็คือ การเขียนเกลียวแบบ schematic การเขียนเกลียวแบบนี้จะใช้เส้นยาวแทนยอดของเกลียว ...

img-article img-article

การวัดความหยาบผิว (Surface Roughness Testing)

1.3 ความหยาบผิวเฉลี่ยปริมาณ (Roughness Skewness: Rsk) เป็นการแสดงความหยาบพื้นผิวโดยการวัดปริมาณของยอดและหลุม โดยปริมาณของยอดให้ค่าเป็น ...

img-article img-article

ประเภทของมีดกลึงต่างๆ

ประเภทของมีดกลึงต่างๆ. คือ เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นรูปร่างต่างๆ. ความสามารถต้านทานการอ่อนตัวที่ ...

img-article img-article

เข้าใจ เครื่องเจียร และใบเจียรมีกี่แบบพร้อมวิธีใช้และการ…

1. ควรตรวจสอบสายไฟฟ้าเต้าเสียบ และสวิตช์ ถ้าหากมีส่วนใดชํารุดให้รีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน. 2. ใช้เครื่องมือ ...

img-article img-article

การออกแบบเหลี่ยมเจียระไนอัญมณี จากแรงบันดาลใจตราสัญลักษณ์…

ตามแนวคิดจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) การรับรู้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวกระตุ้นทั้งหมด ความสัมพันธ์ในการเห็นรูปร่างและแบบแผนจึงขึ้นอยู่ ...