ค้อนบด

img-article img-article

คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง …

๑.๒ การกำหนดรูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (๑) รูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด (แบบ ๓) กำหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาจาก ...

img-article img-article

ผู้ประกอบการต้องรู้!

จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในปี 2562 สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการกิจการ ...

img-article img-article

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรกฎาคม 2557

3. กรณีเป็นที่ดินของรัฐต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อขออนุญาตตั้งโรงงาน จากหน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแลที่ดินตามกฎหมาย

img-article img-article

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หน่วยงานที่ให้บริการ …

เป็นผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือเป็นโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และไม่ ...

img-article img-article

กลต เผยรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล Digital Asset

ดังนี้. กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีจำนวนรวม 4 ราย ประกอบด้วย. ผู้ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขาย ...

img-article img-article

บุคคลรับอนุญาต

2. คู่มือสำหรับประชาชนของบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน. 3. แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็น ...

img-article img-article

(ร่าง) …

สำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ... ตัวตนที่ต้องได้รับใบอนุญาต กำหนด ...

img-article img-article

แบบคำขออนุญาตตามประเภทต่างๆ

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังาน. ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (กรุณายื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการ ...

img-article img-article

The Standard, Hua Hin หัวหิน

The Standard, Hua Hin. 59 Naresdamri Road Hua Hin Sub-District, 77110 หัวหิน, ไทย – ทำเลยอดเยี่ยม - แสดงแผนที่. 8.8. ยอดเยี่ยม. 810 ความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก. ห้องพักออกแบบดี สวย ...

img-article img-article

คู่มือสำหรับประชาชน …

- 2 - (3) ยื่นทางอีเมล ให้จัดทำคำร้องฉบับจริงที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ และส่งพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

img-article img-article

ขั้นตอนและวิธีการยื่นขอใบอนุญาต ประกอบธุรกิจโรงแรมให้…

ขั้นตอนการดำเนินงาน. **กฎกระทรวงเริ่มบังคับใช้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ระยะเวลาในการขอ 5 ปี แต่การยื่นคำร้องขอดัดแปลงอาคารต้อง ...

img-article img-article

ค ำถำมค ำตอบ เรื่อง …

1. ต้องตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนเงินภายในสถานประกอบการที่ได้รับ อนุญาตเท่านั้น 2. แจ้ง ธปท. ทราบก่อนให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่ ธปท.

img-article img-article

คู่มือสำหรับประชาชน : …

(6.2.7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระบบการช าระเงิน

img-article img-article

มทช.2302545 ( ASPHALT CONCRETE)

3.3 ข้อก าหนดในการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เป็นไปตามตารางที่ 2. 3.4 กรมทางหลวงชนบท จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการอ อกแบบ หรือท าการ ...

img-article img-article

วิธีการ เริ่มธุรกิจของตัวเอง

1. สร้างแนวคิดขึ้นมา. คุณจะต้องมีแนวคิดสำหรับธุรกิจก่อนที่คุณจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่ คุณอาจจะทำวิจัยตลาดขึ้นมาเพื่อให้ ...