ค้อนบด

img-article img-article

การออกแบบกระบวนการ

ในบทความนี้. การระบุพื้นที่ระบบอัตโนมัติ. ใช้กฎธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน. ดำเนินกระบวนการซ้ำ ๆ อัตโนมัติ. ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ...

img-article img-article

โซเดียมคาร์บอเนต – …

โซเดียมคาร์บอเนต (Na 2 CO 3 ) หรือที่เรียกว่าโซดาเผาเป็นเกลือของกรดคาร์บอนิกและโซเดียม ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีอยู่ทั้งในสภาพธรรมชาติในทะเลสาบโซดาในเถ้าของพืชทะเลแล…

img-article img-article

5 ขั้นตอนของกระบวนการ Design Thinking

1. Empathise. ขั้นตอนแรกของกระบวนการ Design Thinking คือการทำความเข้าใจปัญหาที่เราพยายามแก้ไข โดยการสังเกต การมีส่วนร่วม และการเอาใจใส่ผู้ ...

img-article img-article

10 พื้นฐานองค์ประกอบการออกแบบ

10 พื้นฐานองค์ประกอบการออกแบบ. วันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆให้เข้าใจพื้นฐานองค์ประกอบการออกแบบให้มากขึ้น ซึ่งได้นำข้อมูลมาจาก ...

img-article img-article

บทคัดย่อ

การออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าพิมพ์ลวดลายด้วยพืชพรรณไม้ ... ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพิมพ์ลายผ้าด้วยพืชพรรณ ...

img-article img-article

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคลีนและไคเซ็น

คือ การวิเคราะห์ ECRS และการใช้โปรแกรม Microsoft Excel VBA ในการปรับปรุงกระบวนการ ออกแบบ แล้วจึงท าการประเมินผล (Check) ซึ่งพบว่าการปรับปรุง ...

img-article img-article

ทฤษฎีการออกแบบ – BSRU Identity

ทฤษฎีการออกแบบ การสร้างดุลยภาพในงานศิลปะและงานออกแบบ เป็นหลักในการจัดองค์ประกอบในภาพให้เกิดเอกภาพ ดุลยภาพมี ๔ ลักษณะ ...

img-article img-article

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว. แบ่งออกได้เป็น 9 ขั้นตอนง่ายๆ คือ. 1. การเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material Preparation) เริ่มตั้งแต่การตรวจรับ และ ...

img-article img-article

โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate)

48 ยาต้านพิษ ๓ ยาต้านพิษ ๓ 49 โซเดียมไบคาร์บอเนต โซเดยมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) เป็นสารละลายทใช้อยี ู่เป็นประจ าในทกสถานพยาบาล