ค้อนบด

img-article img-article

คู่มือ การรับบริการ ตรวจคัดกรองการได้ยิน ในทารกแรกเกิด

การตรวจคัดกรองการได้ยิน สามารถตรวจตั้งแต่แรกเกิดในทารกแรกเกิด ที่มีอายุตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ...

img-article img-article

แนวทางเวชปฏิบตัิของราชวิทยาลยัสตูินรีแพทย์แห่งประเทศ…

การดูแลสตรีตั้งครรภ์ Prenatal Care 1. (10)องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ปี ค.ศ. 2016 แนะน าให้ฝากครรภ์รวม 8 ครั้ง ได้แก่ 1 ครั้งในไตรมาสแรก 2 ครั้งในไตรมาสที่ 2 และ 5 ...

img-article img-article

การตรวจคัดกรอง

ข้อดีในการตรวจสุขภาพด้วยระบบ EIS. เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุก ...

img-article img-article

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ให้ 1 ครั้ง ทุก 5 ปี หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 1330 Contact Center (ตลอด 24 ชม.)

img-article img-article

สาระน่ารู้....อายุเท่าไรควรตรวจมะเร็งปากมดลูก

สาระน่ารู้....อายุเท่าไรควรตรวจมะเร็งปากมดลูก. มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่สามารถป้องกันและตรวจคัดกรองได้หลายวิธี ผู้หญิงทุก ...

img-article img-article

ชวนคุณผู้หญิง ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | โรงพยาบาลเปาโล

การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง (Breast Self-Examination) ควรตรวจเป็นประจำทุกเดือน ในช่วงหลังหมดประจำเดือนไปแล้วประมาณ 7-10 วัน เนื่องจากเป็นช่วง ...

img-article img-article

ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเปิด "โครงการพัฒนาการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่หลากหลาย" ตรวจคัดกรอง ...

img-article img-article

ทำไมต้องตรวจมะเร็งปากมดลูก?

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีด้วยกัน 3 แบบคือ. 1. การตรวจ Pap smear ความถี่ ทุก 2 ปี อายุที่หยุดตรวจ มากกว่า 65 ปี ถ้าผลตรวจไม่พบความ ...

img-article img-article

ทำไมต้องตรวจมะเร็งปากมดลูก?

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีด้วยกัน 3 แบบคือ 1. การตรวจ Pap smear ความถี่ ทุก 2 ปี อายุที่หยุดตรวจ มากกว่า 65 ปี ถ้าผลตรวจไม่พบความ ...

img-article img-article

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แนวทางในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก. ในปี ค.ศ. 2002 American Cancer Society ได้จัดประชุมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่ดูแลด้านสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ...

img-article img-article

คํานํา

HPV DNA test เป นวิธีที่นํามาใช ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลมะเร็งหลายแห ง ...

img-article img-article

การทดสอบตาบอดสี / การทดสอบการมองเห็นสี (Color Blindness …

IMAGE SOURCE : อนึ่ง การตรวจวินิจฉัยตาบอดสีนั้นจะเริ่มด้วยการคัดกรองก่อนว่าผู้เข้ารับการตรวจมีหรือไม่มีตาบอดสี ต่อมาก็จะเป็นการตรวจว่าตา ...