ค้อนบด

img-article img-article

เปรียบเทียบแนวคิดของค้านท์และประโยชน์นิยม : ลัทธิของค้านท์ ลัทธิ…

ลัทธิของค้านท์. เปรียบเทียบแนวคิดของค้านท์และประโยชน์นิยม. ความเหมือน กฎศีลธรรมจะต้องมีลักษณะสากล ใครจะละเมิดมิได้

img-article img-article

นิธิ เอียวศรีวงศ์: คำหยาบ เสมอภาค และลัทธิโรแมนติกนิยม

นิธิ เอียวศรีวงศ์. เพื่อนที่อายุใกล้เคียงกัน รำพึงเชิงถามจากต่างประเทศว่า ทำไมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของวัยรุ่นไทยจึง ...

img-article img-article

ธรรมชาตินิยม (Naturalism)

ธรรมชาตินิยม (Naturalism) ความหมายของธรรมชาตินิยม เป็นศัพท์บัญญัติหนึ่งของคำว่า Naturalism ธรรมชาตินิยมเป็นปรัชญาที่อยู่กลาง ระหว่าง ...

img-article img-article

มงคลวิเสสกถา | PPT

วรรณกรรม พระนิพนธ์มงคลวิเสสกถา ประวัติความเป็นมา • เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระญาวชิรญาณวโรรส • สานวน ...

img-article img-article

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา

ลัทธิอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) เป็นลัทธิปรัชญาที่เกิดหลังสุด มีแนวความคิดที่น่าสนใจและท้าทายต่อการแสวงหาของนักปรัชญาใน ...

img-article img-article

ลัทธิชาตินิยมคืออะไร? ความหมายและตัวอย่าง

โดยได้รับอิทธิพลจากพระคัมภีร์ การแสดงออกของลัทธิชาตินิยมของอังกฤษได้เกิดขึ้นโดยที่ผู้คนถือเอาภารกิจที่พวกเขารับรู้ได้เท่ากับภารกิจ ...

img-article img-article

หมวดหมู่:ลัทธิ

ลัทธิเบรจเนฟ. ประโยชน์นิยม. ลัทธิเปรอน. ระบบพ่อปกครองลูก. ลัทธิพาณิชยนิยม. ลัทธินอกศาสนา. ลัทธิฟาสซิสต์. ระบบฟิวดัล. ลัทธิ ...

img-article img-article

เรื่องที่ 1 ความหมาย คุณค่าและประโยชน์ของนิทานนิทานพื้นบ้าน และวรรณกรรม

1. ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของนิทาน. 1.1 นิทาน หมายถึง เรื่องที่เล่าสืบทอดกันมา ไม่มีการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง เช่น นิทาน ...

img-article img-article

ลัทธิประโยชน์นิยม (หนังสือ) สรุปและอิทธิพล

สรุป. มิลล์รับเอาองค์ประกอบหลายอย่างของลัทธิประโยชน์นิยมจากเจเรมีเบนแธมนักปฏิรูปกฎหมายผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่สิบเก้าซึ่งร่วมกับวิล ...

img-article img-article

วรรณกรรมไทย

ไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณคดีที่ดีที่สุดในประวัติวรรณคดีไทยยุคสุโขทัย แต่งเมื่อ พ.ศ. 1888 โดย พญาลิไทย กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งกรุง ...

img-article img-article

เกณฑ์การตัดสิน จริยธรรม

เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมของนักสังคมวิทยา. วิถีประชา (folkways) เป็นความประพฤติที่เหมาะสมดีงาม ปฏิบัติกันมานานจนเกิดความเคยชิน เช่น ...

img-article img-article

รัฐนิยม

รัฐนิยม. รัฐนิยม เป็นชุดคำสั่งจำนวน 12 ฉบับที่รัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ประกาศใช้ระหว่าง พ.ศ. 2482 ถึง 2485 ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ...

img-article img-article

หน วยที่ 11 วรร ณกรรมไทย

11.1.3 ประเภทของวรรณกรรม วรรณกรรมที่บันทึกไว ด วยลายล ักษณ อักษร ทั้งวรรณคด ีมรดก และวรรณกรรม ป จจุบัน แบ งเป นประเภท ดังนี้ 1.

img-article img-article

Literature Works ความหมายของวรรณกรรม

ทัศนะต่าง ๆ ที่มีผู้ให้คำจำกัดความตามที่กล่าวมา มีความสอดคล้องกับความหมายของวรรณกรรมที่ให้ไว้ในการสัมมนาของชุมนุม ...

img-article img-article

รัฐธรรมนูญนิยม

รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) เป็นแนวคิดที่ต้องการวางหลักเกณฑ์ในการมองรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นกฎหมายสูงสุด และคุ้มครองสิทธิของ ...

img-article img-article

ลัทธิพาณิชย์นิยม คืออะไร? (Mercantilism)

พูดได้ว่าแนวคิดแบบลัทธิพาณิชย์นิยม (Mercantilism) คือ การมุ่งสะสมความมั่งคั่งของชาติด้วยการส่งออกสินค้าเพื่อแลกเป็นทรัพย์สิน ...

img-article img-article

ปัญญาสชาดก

เกี่ยวกับวิกิพีเดีย ... ใน วิกิพีเดีย ลิงก์ข้ามไปยังรุ่นภาษาอื่นของบทความนี้ถูกย้ายไปด้านบนแล้วที่ทางขวา ... ปัญญาสชาดก เป็น ...

img-article img-article

ปรัชญาสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับวิกิพีเดีย ... มีส่วนร่วม คำอธิบาย; ... เป็นเพียงโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่มีนัยยะของลัทธิ ...

img-article img-article

ลัทธิพาณิชยนิยม

ลัทธิพาณิชยนิยม. ลัทธิพาณิชยนิยม ( อังกฤษ: Mercantilism) เป็นนโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการส่งออกมากกว่านำเข้า ...

img-article img-article

ทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยม

ลัทธินิรันตรนิยม. ทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยม (Perennialism) หรือนิรันตรวาท หรือสัจจวิทยนิยม มีพื้นฐานความเชื่อมาจากปรัชญากลุ่ม ...

img-article img-article

ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism)

ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) คือนโยบายขยายอำนาจในการเข้าควบคุมหรือมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือดินแดนต่างชาติ อันเป็นวิถีทาง ...