ค้อนบด

img-article img-article

หลักสูตร

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการเรียน ...

img-article img-article

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน ...

img-article img-article

หลักสูตร IGCSE และ A Level คืออะไร …

หลักสูตร IGCSE และ A (AS) Level เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Cambridge Assessment International Education ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่โรงเรียนนานาชาติกว่า 10,000 แห่ง 160 ...

img-article img-article

โรงเรียนนานาชาติ "หลักสูตรอังกฤษ" (British Curriculum)

วันนี้ "ลงทุนมัม" จะมาเล่าถึงหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติอีกหลักสูตรนั่นก็คือ "หลักสูตรอังกฤษ" (British Curriculum) หลักสูตรนี้มีดีอย่างไร ลองมาดูกัน ...

img-article img-article

หลักสูตร (Curriculum

ขั้นตอนการพัฒนาหลัู ก สตร. ทาบา (Hilda Taba. 1962 ) ได้ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 8 ขั้นตอนดังนี้. การวินิจฉัยความต้องการจ าเป็น ...

img-article img-article

หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยภาพรวมการทำบัญชี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ รวมถึงความสำคัญของรายงานทางการเงิน . 0.0 (0) 47 นาที ...

img-article img-article

หลักสูตร อบรมที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปหลักสูตร…

หลักสูตรอบรมที่สูงมาตรฐานใหม่ 2566 ฝึกปฏิบัติทำงานบนที่สูงได้อย่างมืออาชีพ พร้อมเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภัย.

img-article img-article

หลักสูตรปริญญาตรี | Stamford International …

โดยที่แสตมฟอร์ด มีหลักสูตร Stamford English Program คอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยสามารถเริ่มเรียนได้ทุกระดับภาษา เพื่อ ...

img-article img-article

หลักสูตร | RCAT

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม - อนุสาขาวิสัญญีวิทยา ...

img-article img-article

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและการบันทึกตามระบบ ISO

หลักสูตรอบรมออนไลน์ การควบคุมเอกสารและการบันทึกตามระบบ ISO ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึง วิธีการจัดทำเอกสาร การควบคุมเอกสารจากภายนอกและ การ ...

img-article img-article

โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

อบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน THAI SAFE SCHOOLS รับเกียรติบัตร สพฐ.และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ ...

img-article img-article

หลักสูตรระดับ ปริญญาโท | Stamford International …

หลักสูตร Stamford MBA เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ด้วยการเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาที่สนใจ (Specialized Studies) ประกอบกับทางเลือกในการศึกษาค้น ...

img-article img-article

หลักสูตร – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

หลักสูตร. สสวท. ได้วิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อาทิเช่น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ...

img-article img-article

Engineering Silpakorn

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (แบบย่อ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ ...

img-article img-article

รวมหลักสูตรการอบรมพนักงาน และหัวข้ออบรมพนักงาน

3. หลักสูตรเปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล Change For Success (C-03) Updated! หลักสูตรการอบรมพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการทบทวนปัญหาทั้งส่วนบุคคล และต่อเพื่อนร่วม ...

img-article img-article

ประเทศไทย | หลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) …

หลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลานี้จะมอบทักษะที่คุณต้องการสำหรับงานระดับเริ่มต้นในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ ...

img-article img-article

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

img-article img-article

การวิเคราะห์กระบวนการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา …

พิศิษฐ์ สุกาญจนโชติ - Pisit Sukanjanachot. 2566 (2023). การวิเคราะห์กระบวนการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ กรณีศึกษา ...