ค้อนบด

img-article img-article

การออกแบบสิ่งทอ

การออกแบบสิ่งทอ. การออกแบบสิ่งทอ ( อังกฤษ: textile design) คือ การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ประเภทผ้าผ่านแนวคิด และจินนาการ ...

img-article img-article

อ้อยคั้นน้ำ ...พืชทำเงินที่หลายคนมองข้าม............

ความคิดเห็นที่ 2 ลักษณะทั่วไป อ้อยคั้นน้ำเป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำอ้อยพร้อมดื่มมีการขยายตัว ...

img-article img-article

การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับวัสดุพืชเกษตรและเปลือกผลไม้ …

การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับวัสดุพืชเกษตรและเปลือกผลไม้ ... รูปทรงลำาต้นโค้งงอใบไม่แน่นอน ทำาให้การหั่นย่อย ... การออกแบบ ...

img-article img-article

rmutsb

เอกสารนี้เป็นรายงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา ...

img-article img-article

++ ลำต้น (Stem)++

ลำต้น (Stem) เจริญมาจากต้นอ่อน (Embryo) ส่วนเอพิคอลทิล (Epicotyle) และ ส่วนไฮโพคอลทิล (Hypocotyl) ลำต้นจะแตกต่างจากราก ตรงที่ มีข้อ (node) ปล้อง (Internode) ยอด ...

img-article img-article

การขยายพันธุ์พืช รวมทุกวิธี พร้อมเปรียบเทียบ ข้อดี …

ประเภทของ การขยายพันธุ์พืช หลักๆ แล้วนั้นการขยายพันธุ์พืชนั้นสามารถแบ่งย่อยออกเป็นหลายวิธีได้ แต่การเพาะขยายพันธุ์หลักๆ เลยจะแบ่งออก ...

img-article img-article

ผักตบชวา วัชพืชไร้ค่า แปรรูปสู่ "เส้นใย" …

วัตถุดิบจากธรรมชาติที่นำมาพัฒนาเป็นเส้นใยถักทอเป็นผืนผ้า นอกจากฝ้ายที่คุ้นเคยกันแล้ว ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่ถูกนำมาวิจัยพัฒนาเป็นเส้น ...

img-article img-article

การสร้างเครื่องย่อยทางปาล์มแบบใบตัดตั้งฉากกึ่งอัตโนมัติ…

[14] จตุรงค์ ลังกาพิมพ์ สุนัน ปานสาคร ภูรินทร์ อัครกุลธร สุกฤษฎิ์ สร้อยแม้น และศุภณัฐ สร้อยแม้น, "การออกแบบและสร้างเครื่องแยก ...

img-article img-article

ใบควำมรู้ เรื่อง โครงสร้ำงและหน้ำที่ของล ำต้น

ล ำต้น (Stem) เป็นอวัยวะของพืชที่ส่วนใหญ่จะเจริญขึ้นเหนือดิน เจริญมาจากส่วนที่เรียกว่า Hypocotyl ของเมล็ด ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วนคือ ข้อ (Node) ส่วน ...

img-article img-article

การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของเครื่องปลูกพืชไมโครกรีนแบบ

การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของเครื่องปลูกพืชไมโครกรีนแบบอัตโนมัติ ... อุปสรรคต฽อการเจริญเติบโต และเน฽าเสีย ...

img-article img-article

ประเภทของลำต้น

๐ การลำเลียงน้ำของพืช ๐ การลำเลียงสารอาหารของพืช ... ประเภทของลำต้น ลำต้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามตำแหน่งที่อยู่คือ ลำต้นเหนือ ...

img-article img-article

แนะนำเครื่องปลูก

แนะนำเครื่องปลูก. 2.กาบมะพร้าวสับขนาด 1x1 ซม. (สับละเอียด) เหมาะสำหรับปลูกไม้กระถาง หรือนำไปผสมดินปลูกจะเข้ากับดินผสมได้ดี. 3 ...

img-article img-article

โคกหนองนา โมเดล ศาสตร์พระราชา กับ การทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

โคกหนองนาโมเดล คือ. โคกหนองนาโมเดล คือ การจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการออกแบบพื้นที่ให้มี 3 องค์ประกอบหลัก ...

img-article img-article

ลำต้น

ลำต้น : โครงสร้างภายใน. ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ตัดตามขวางจะมีลักษณะการเรียงของชั้นเนื้อเยื่อจากข้างนอกเข้าไป ดังนี้. 1. เอพิ ...

img-article img-article

ออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น …

136 วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 ออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น สำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช

img-article img-article

อ้อย คั้นน้ำ...ตามวิถีเกษตรอินทรีย์

อ้อย ที่เราใช้คั้นน้ำซึ่งได้รับความนิยมปลูกในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายสายพันธุ์ โดยมีกรมวิชาการเกษตร เป็นหัวเรือใหญ่ในการช่วยปรับปรุง ...

img-article img-article

การพัฒนาเครื่องคั้นน้ำกระทิ

โครงการนี้มีจุดประสงค์ในการออกแบบและจักสร้างเคื่องคั้นน้ำกระทิที่มีลักษณะเหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ร้านอาหาร และร้านเบเกอร์รี่ ...

img-article img-article

โครงงาน เครื่องจัดการระบบน …

จากภาพที่ จะเห็นได้ ว่า ระบบการปลูกผักแบบน าวน มีหลักการท างาน คือ จะให้น าที่ ผสมสารละลายแร่ธาตุไหลผ่านราก โดยจะมี ปั๊มน า ...