ค้อนบด

img-article img-article

สภาวิชาชีพบัญชี: มาตรฐาน

การปรับปรุง ifrs ประจำปี (ที่ปรับปรุงในปี 2565) • ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสมกรณีบริษัทย่อยเป็นผู้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมา ...

img-article img-article

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำปี 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายประจำปี รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน / ประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ ...

img-article img-article

Floor ทองคำยกขึ้น? ต้นทุนหน้าเหมืองทองปี 2021 พุ่งสูงสุดเฉียด 10 ปี

ต้นทุนหน้าเหมืองทองปี 2021 พุ่งสูงสุดเฉียด 10 ปี. กว่าจะได้ทองคำมาหนึ่งออนซ์ (31.167 gram) ต้องถลุงก้อนแร่ที่มีทองคำอยู่เป็นจำนวนหลาย ...

img-article img-article

สมาคมโรงสีข้าวไทย

สมาคมโรงสีข้าวไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566. ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ...

img-article img-article

คู่มือพัฒนาความสามารถด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมและการเหมือง…

คู่มือพัฒนาความสามารถด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ (Industry and Mining Logistics Performance Development Handbook) เพื่อเข้าใจดัชนีชี้วัดด้านโลจิสติกส์ ยกระดับและ ...

img-article img-article

หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด(การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ…

โรงงานที่จะต้องติดเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน (CEMs) หรือ แจ้งหยุดหน่วยการผลิต ...

img-article img-article

ดาวน์โหลดเอกสาร

นโยบายการศึกษาต้นทุนบริการ Unit Cost ของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ระยะ ...

img-article img-article

อุตสาหกรรมก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างปี 2022 ยังขยายตัว ท่ามกลางต้นทุน

• เหล็ก: ปริมาณการบริโภคเหล็กทรงยาว และทรงแบนในปี 2022 มีแนวโน้มอยู่ที่ 6.6 ล้านตัน (+3%yoy) และ 12.9 ล้านตัน (+5%yoy) ตามลำดับ โดยมีปัจจัยหนุน ...

img-article img-article

การสัมผัสฝุ่นและสมรรถภาพปอดของพนักงานในโรงสี…

The objective of this study was to determine dust exposure and lung function among rice mill workers in Kamphaeng Phet Province. Data collected form 42 workers. Collected data were divided into 3 parts: 1) Total dust and respirable dust exposure were collected in breathing zone of participants via personal sampling technique for a full period of work according to …

img-article img-article

UCDnews

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2566 (Green Mining Award 2023) เชิดชูสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม ...

img-article img-article

ดาวน์โหลดข้อมูล ครุภัณฑ์การศึกษา 2566 ที่นี่

ดาวน์โหลดข้อมูล ครุภัณฑ์การศึกษา 2566 ที่นี่ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทำ ...

img-article img-article

บทท่ี 1 การบัญชีต้นทุน

ต้นทุนการผล ิตสินค้าสําเร็จรูป 282,000.00 2. คํานวณต ้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนผลิตสินค้าสําเร็จรูป 282,000 บาท หาร จํานวนหน ่วยผลิต 3,500 หน่วย

img-article img-article

คู่มือการกรอก แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน …

เอกสารนี้เป็นคู่มือการใช้แบบสำรวจข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ร.ง. 9 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการรายงานข้อมูลทางสถิติ ...

img-article img-article

สรุปมาตรฐาน TFRS for NPAEs ที่ดิน …

ถ้าใครอ่านองค์ประกอบต้นทุนของ "ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์" จากตารางก่อนหน้า คิดว่าน่าจะสะดุดตรงคำที่ว่า "ประมาณการรื้อถอน ...