ค้อนบด

img-article img-article

พฤศจิกายน 2561

และชุมชน ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรแร่ ได้มีการออกกฎหมายแร่ฉบับใหม่คือ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560

img-article img-article

สภาการเหมืองแร่ – Mining Industry Council

สภาการเหมืองแร่ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ. …

img-article img-article

การอนุญาตประทานบัตร

ขั้นตอนดำเนินการอนุญาตประทานบัตร. เมื่อผู้ขอยื่นคำขอประทานบัตรพร้อมเอกสาร ประกอบคำขอ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ ...

img-article img-article

Industry Laws

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560. ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2560. พระราชบัญญัติ ...

img-article img-article

เงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน…

ความนำ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ส.ป.ก.4-01 เป็นสิทธิในที่ดินประเภทหนึ่งซึ่งออกโดย ...

img-article img-article

BOI ฟื้นกิจการทำเหมืองแร่ ทองคำ-โปแตช รับส้มหล่น สิทธิประโยชน์

BOI ฟื้นกิจการทำเหมืองแร่ ทองคำ-โปแตช รับส้มหล่น สิทธิประโยชน์. วันที่ 21 สิงหาคม 2565 - 07:14 น. ท่ามกลางช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่รัฐบาล ...

img-article img-article

เรื่องเล่าจากเหมืองแร่ บาดแผลที่รอการเปลี่ยนแปลง

การทำเหมืองแร่ในประเทศไทย เป็นประเด็นที่ยังคงถูกตั้งคำถาม ทั้งความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่ต้องสูญเสียไป สุขภาพของประชาชนที่เกินเยียวยา ...

img-article img-article

มติ ครม. มิชอบเรื่องโครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานี

จึงมีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ว่า (1) รับทราบผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ...

img-article img-article

แนวทางการจัดทำรายงาน EIA – กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม …

คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการ ...

img-article img-article

เหมืองทองอัครา: …

2. นอกจากนี้ ยังมีประทานบัตรเหมืองแร่ 4 แปลงที่เพิ่งได้รับอนุญาตจาก ...